حمایت از کودکان سرطانی موسسه خیریه محک
تعداد : 1

حقوق حیوانات

  • رندر رئال یک چکش فرضی با چاشنی تناقض در فتوشاپ 1,318

    یک تنـاقـض بزرگ

    ادوبی فتوشاپ

    دنیایی که در آن زندگی می کنیم مملو از تناقضاتی است که برای بسیاری از آنها هیچ دلیل منطقی وجود ندارد! یکی از بزرگترین تناقضات، نحوه برخورد تبعیض آمیز انسان با حیوانات مختلف است.

    حقوق حیوانات 1400/07/29