• تعداد 2 نتیجه با عبارت دل من شیشه ایه ترک داره تو بزن سنگ یافت شد.

دل من شیشه ایه ترک داره تو بزن سنگ