• تعداد 1 نتیجه با عبارت علم بهتر است یا ثروت یافت شد.

علم بهتر است یا ثروت