• تعداد 1 نتیجه با عبارت کیفیت مهمتر است یا کمیت یافت شد.

کیفیت مهمتر است یا کمیت