1. کپل آرت
  2. توییتر کپل آرت
  3. دوتا گوش دارید و یک زبان پس دوتا بشنوید و یکی بگویید
شمار: 1

‌‌دوتا گوش دارید و یک زبان پس دوتا بشنوید و یکی بگویید