مرتب سازی بر پایه :

‌پالت رنگ کالباسی(گلبهی)

شمار: 3