تعداد: 1

دل من شیشه ایه ترک داره تو بزن سنگ و بزن سنگ